O Nas

O Nas

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” działa od 2008 r.  Przez te lata liczyło 25-32 członków. Wszyscy działają na zasadzie wolontariatu, profesjonalnie wykonują zadania, angażując swój czas i wiedzę, zdobytą w pracy społecznej i zawodowej. Bardzo aktywnie włączali się w życie lokalnej społeczności poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw, stają się dzięki temu wzorem i inspiracją dla innych. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest rozwój i promocja miejscowości, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, społecznych i towarzyskich mieszkańców wsi. Uważamy, że naszym obowiązkiem i powinnością wobec przodków oraz następnych pokoleń jest ocalenie od zapomnienia tego co jest jeszcze możliwe.

Zbieramy, zapisujemy i wydajemy w postaci książek historię wsi. Do mieszkańców trafiło już 5 książek „Z Mojej Małej Ojczyzny – Historia wsi życiem ludzi pisana”, które powstały z potrzeby ocalania od zapomnienia dziejów Woli Rafałowskiej. Powstały, aby utrwalić sylwetki Ludzi, którym wieś i jej mieszkańcy wiele zawdzięczają. Dzięki nim poznajemy dzieje parafii, oświaty, tradycje, obrzędy i prace polowe. Znajdziemy tu słownik miejscowej gwary, galerię drewnianych domów oraz wiele starych zdjęć mówiących o życiu wsi.  Inny charakter ma broszura „Z mojej Małej Ojczyzny – Pamięć nie umiera”, jest w niej mowa o ludziach niezwykłych, ludziach, którzy narażając życie własne i rodziny wyciągali pomocną dłoń do potrzebujących, udzielali im schronienia. Mówi o pomocy Żydom na terenie gminy Chmielnik.

Utworzyliśmy i prowadzimy Izbę Tradycji ze Stałą Galerią Starych Religijnych Obrazów, jako miejsce pielęgnowania i pokazywania tradycji lokalnych, warsztatów, wieczorów poetyckich, obcowania ze sztuką, gdzie mieszkańcy w różnym wieku integrują się i rozwijają talenty.

Podejmujemy działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów poprzez organizowanie spotkań i imprez integrujących środowisko lokalne, w tym m.in.: imprezy plenerowe, rajdy piesze Szlakiem Wolańskich Przysiółków, Ogniska Patriotyzmu, wycieczki dla mieszkańców, warsztaty artystyczne. Przygotowujemy wystawy „Odkrywamy talenty i pasje mieszkańców Woli Rafałowskiej”.

Członkowie Stowarzyszenia chcąc dobrze realizować cele statutowe uczestniczą w różnego rodzaju kursach, szkoleniach  i wyjazdach studyjnych. Dzięki własnej aktywności oraz realizacji szeregu projektów wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym, stwarzając mieszkańcom ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu, rozwoju ich pasji i zainteresowań. Przywracamy pamięć o zapomnianych mieszkańcach wsi. Współpracujemy z różnymi podmiotami.

Od 2008 r. Stowarzyszenie zrealizowało 20 projektów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i tworząc mieszkańcom ciekawą ofertę spędzenia czasu wolnego, rozwoju ich pasji.

W ramach:

  • zadań publicznych z Urzędu Gminy w Chmielniku realizowało zadanie: Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik; Działania na rzecz dzieci; młodzieży
    i osób w wieku emerytalnym;
  • dotacji Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeprowadziło 6 projektów m.in.:

Izba Tradycji-łączy pokolenia; Od kłóska do kiczki; AKTA w DL (Aktywni, Kreatywni, Twórczy Amatorzy w Domu Ludowym); Rusz głową i mięśniami; Izba Tradycji uczy, bawi, wychowuje, Ze Sztuką i Tradycją za pan brat:

  • Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych: Plac Arena miejscem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu!; Zauważ mnie, żyję obok ciebie!; Pamięć nie umiera – dzięki broszurze, nagrobkowi z pamiątkową tablicą – Rozalia Socha, która została rozstrzelana za ukrywanie Żydów i była zapomniana przez mieszkańców, odzyskała swoje miejsce we wspólnocie;
  • Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 jako jeden z partnerów Rady Sołeckiej realizowało projekt „Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska”, zorganizowało Święto Przedsiębiorczości. Celem było kreowanie przedsiębiorczości, aktywności, rozwijanie tożsamości, budowanie wizerunku wioski jako przedsiębiorczej, aktywnej, integrującej się.

Za swoją działalność Organizacja otrzymała w 2018 r. wyróżnienie w III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko”.